สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสะอาดนาดี สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 78.25 เงิน 11 1. เด็กหญิงดวงกมล  พิมพ์บูลย์
 
1. นายอุทุมพร  กุลจิตติสาธร
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 76 เงิน 6 1. เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  นามเพ็ง
2. เด็กชายสุชาติ  บูรณะกิติ
3. เด็กชายโรจนศักดิ์  สุดสาคาร
 
1. นายนิรมิต  ป้องสีดา
2. นางสาวจรรยานุช  พิมพ์บูลย์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงศศิธร  วรรณดี
2. เด็กชายสุธาธาร  นาเมืองรักษ์
3. เด็กหญิงเกษมณี  เกษมสระฮาง
 
1. นายนิรมิต  ป้องสีดา
2. นางสาวจินดาพร  นพนิยม
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายยุทธนา  ส่งศรี
2. เด็กหญิงศดานันท์  วรรณดี
 
1. นายนิรมิต  ป้องสีดา
2. นายมานพ  คำมา
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 78.75 เงิน 10 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทรประทักษ์
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  กาสิทธิ์
3. เด็กหญิงจิระนันท์  บุตะมะ
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  สินทรา
5. เด็กหญิงชาลิสา  แสนนาม
6. เด็กหญิงณัฐชา  เผยไทยสงค์
7. เด็กหญิงดวงกมล  พิมพ์บูลย์
8. เด็กหญิงทิพย์ประภา  เบ้าจันทร์
9. เด็กหญิงธิญาดา  ปัสสาไสย์
10. เด็กหญิงปัทมาพร  ชมภูวิเศษ
11. เด็กหญิงพัชราภา  สิมมา
12. เด็กหญิงพัชรี  ไผ่โสภา
13. เด็กหญิงรสรินทร์  แสงทอง
14. เด็กชายสุรสิทธิ์  อุปถัมภ์
15. เด็กหญิงอรอนงค์  พัดเจริญ
 
1. นายนิรมิต  ป้องสีดา
2. นางสุภรณี  สุวรรณศรี
3. นางสาวจินดาพร  นพนิยม
4. นางอ่อนศรี  สรภูมิ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 89 ทอง 5 1. เด็กชายภูมิรินทร์  ทนามศรี
 
1. นางสาวจรรยานุช  พิมพ์บูลย์
 
7 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายพานเพชร  สารบรรณ
 
1. นายกฤษราพงษ์  ไชยสิงห์
 
8 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 72.75 เงิน 4 1. เด็กหญิงพรทิพย์  บูรณะกิติ
 
1. นายกฤษราพงษ์  ไชยสิงห์
 
9 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 82 ทอง 4    
10 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายโกเมศ  อะรัญ
 
1. นายกฤษราพงษ์  ไชยสิงห์
 
11 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  นามเพ็ง
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  ชาวไทย
3. เด็กชายชัยวัฒน์  ยะสีดา
4. เด็กชายณัฐดนัย  ทองคำ
5. เด็กชายธนพล  ศรีคำ
6. เด็กหญิงธัญญารัตน์  บูรณะกิติ
7. เด็กหญิงธิญาดา  ปัสสาไสย์
8. เด็กหญิงนันทพร  เศษจันทร์
9. เด็กชายบุญนิยม  สุริโย
10. เด็กหญิงพรทิพย์  บูรณะกิติ
11. เด็กหญิงพัชราภา  สิมมา
12. เด็กหญิงพัชรี  ไผ่โสภา
13. เด็กชายพานเพชร  สารบรรณ
14. เด็กหญิงวิภาดา  หวายโหล่
15. เด็กหญิงศดานันท์  วรรณดี
16. เด็กชายสันติราช  หอมพนา
17. เด็กหญิงสายธาร  ชาญเขว้า
18. เด็กหญิงสุชาดา  นัธยาย
19. เด็กชายอดิศร  ศรีจะทิ้ง
20. เด็กหญิงอมรกานต์  น้อยสกุล
21. เด็กหญิงอริศรา  สารสิทธิ์
22. เด็กชายอัศจรรย์  พิมพาจันทร์
23. เด็กหญิงเพชรอัมพร  โพธิ์พันธ์
24. เด็กชายเสกสรร  วังมา
25. เด็กชายโกเมธ  อะรัญ
 
1. นายกฤษราพงษ์  ไชยสิงห์
2. นางสาวจรรยานุช  พิมพ์บูลย์
3. นายศรัณยพงษ์  ประทาพันธ์
4. นางสาวจินดาพร  นพนิยม
5. นางสุภรณี  สุวรรณศรี
6. นายมานพ  คำมา
7. นายอุทุมพร  กุลจิตติสาธร
 
12 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 84.6 ทอง 13 1. เด็กหญิงธาดา  ยะหา
 
1. นางอ่อนศรี  สรภูมิ
 
13 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76.8 เงิน 14 1. เด็กหญิงจิตติมา  อาจอำนวย
2. เด็กชายภานุเดช  ริมประโคน
3. เด็กชายศรายุธ  ทวีวรรณ
 
1. นางอ่อนศรี  สรภูมิ
2. นางจันทร์แปลง  พิมพ์บูลย์
 
14 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ลุนงามหาร
 
1. นางอ่อนศรี  สรภูมิ