สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสีเสียด สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงจิราพร  รินชัย
 
1. นางทิพย์บุญญา  สุขคร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงนิพาดา  ศรีสมศักดิ์
 
1. นางทิพย์บุญญา  สุขคร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88 ทอง 10 1. เด็กหญิงศศิธร  สามาจกุล
 
1. นางพรรณปพร  ดวงประทุม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเยาวเรศ  วรชินา
 
1. นางทิพย์บุญญา  สุขคร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายพิทักษ์  เมฆมี
2. เด็กชายอธิราช  ชุมกาแสง
 
1. นางทิพย์บุญญา  สุขคร
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงชฎาพร  นากมา
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  ศรีบุตร
3. เด็กหญิงมาลี  มณีกันย์
 
1. นางสาวมธุรินทร์  กุสุมาลย์
2. นางดรัลศิริ  สีลาดเลา
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  เหมรา
2. เด็กหญิงนงรัก  หงษา
3. เด็กหญิงพรลิตา  แสงกล้า
 
1. นางสาวมธุรินทร์  กุสุมาลย์
2. นายดรัลศิริ  สีลาดเลา
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงปรัชญา  บั้งทอง
2. เด็กหญิงปรียาพร  บับพาน
3. เด็กหญิงปาลิดา  โคตรพงศ์
4. เด็กชายมงคล  รินชัย
5. เด็กหญิงวิภาดา  ศาลารมย์
 
1. นางพรรณปพร  ดวงประทุม
2. นายคณิต  ปุรณะ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 82.25 ทอง 10 1. เด็กหญิงจันจิรา  แก้วเกตุพงษ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  มีกรอบทอง
3. เด็กหญิงชลิดา  ดวงจันทร์
4. เด็กหญิงณัฐพร  ชูช้าง
5. เด็กหญิงพรพนา  มีกรอบทอง
6. เด็กหญิงวรรณพร  บุพพะบุญ
7. เด็กหญิงสันธิลา   ใคร่นุ่นน้อย
8. เด็กหญิงสุดา  หอมพนา
9. เด็กหญิงสุธาทิพ  มณีกัลย์
10. เด็กหญิงแก้วขวัญเรือน  พรมพิลา
 
1. นางดรัลศิริ  สีลาดเลา
2. นางพรรณปพร  ดวงประทุม
3. นางกรกมล  พนมเขต
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรวิลัย  ไคร่นุ่นน้อย
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  รินชัย
3. เด็กหญิงศศิวิมล  ทองไทย
4. เด็กหญิงศิริยากรณ์  เคารพ
5. เด็กหญิงสุพรรณษา  เมฆมี
 
1. นายนพดล  หลักกำแพง
2. นางกชพรรณ  นามเดช
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศิริยากร   วงละคร
 
1. นายนพดล  หลักกำแพง
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ธงศรี
 
1. นายนพดล  หลักกำแพง
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤติยุทธ  พลยุทธ
2. เด็กชายนัฐพร  เชียงสวนจิก
3. เด็กชายนัฐพล  ไตยะสี
4. เด็กชายปฏิพล  สุวรรณวิจิตร
5. เด็กชายปรีดา  ศรีสมศักดิ์
6. เด็กชายพลพิทักษ์  จันทร์ดี
7. เด็กชายภูรเนตร  มณีกัลย์
8. เด็กชายอนุชิต  ทรหาร
 
1. นายสมประพันธ์  พิลัย
2. นายเฉลิมพล  อรรคคำ
3. นายพชรกร  จันทำ
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายจิตสุธรรม  สุนแกน
2. เด็กชายพลพิทักษ์  จันทร์ดี
 
1. นายนพดล  หลักกำแพง
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายธนพงศ์  แสนสุข
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ธงศรี
 
1. นายนพดล  หลักกำแพง
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายธีระชัย  แข็งชัย
2. เด็กหญิงนงรัก  หงษา
 
1. นางสาวมธุรินทร์  กุสุมาลย์
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายณัฐนิชา  ศรีบุตร
2. เด็กชายพลวัฒน์  มณีกัลย์
 
1. นางสาวมธุรินทร์  กุสุมาลย์
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงจิราพร  รินชัย
2. เด็กหญิงเยาวเรศ  วรชินา
 
1. นางทิพย์บุญญา  สุขคร
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงนิพาดา  ศรีสมศักดิ์
2. เด็กหญิงเนตรนภา  นามวงค์
 
1. นางทิพย์บุญญา  สุขคร
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายไกรสร  เอนกบุญ
 
1. นางสาวมธุรินทร์  กุสุมาลย์
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนวัฒน์  ศรีบุตร
2. เด็กชายปฏิภาณ  แสงสุระ
3. เด็กชายสหฤทธิ์  วิกล
 
1. นายเฉลิมพล  อรรคคำ
2. นายสมประพันธ์  พิลัย
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  จำปาคง
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  โสนารัตน์
3. เด็กหญิงหยาดอนงค์  จันทรังศรี
 
1. นางกรกมล  พนมเขต
2. นางพรรณปพร  ดวงประทุม
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจินพนา  ไกรยบุตร
2. เด็กหญิงชมพูนุช  ปุรณะ
3. เด็กหญิงวิลัยพร  โสสุด
 
1. นางสาวมธุรินทร์  กุสุมาลย์
2. นางดรัลศิริ  สีลาดเลา
 
24 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 81.2 ทอง 17 1. เด็กชายเจตนันท์  ไกรยะบุตร
 
1. นางลักษมี   สีหะบุตร