สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโสกเตย สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 72 เงิน 14 1. เด็กหญิงณัชชา  ศรีน้ำเที่ยง
2. เด็กชายธีรยุทธ  มงคลศิลป์
 
1. นายชาตินิยม  ไชยศร
2. นายพชรกร  จันทำ
 
2 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 87 ทอง 15 1. เด็กหญิงวรรณษา  วรรณรักษ์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์   ภูมี
 
1. นายพยุง   วงค์อนุ
2. นายชาตินิยม  ไชยศร
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจินดารัตน์   แสนภูวา
2. เด็กหญิงนิภาภรณ์  ศรีสมบัติ
3. เด็กหญิงภิรพร   ไชยภา
 
1. นางสุมาลัย   เศษวุธ
2. นายบุญสนอง  บุดดา