สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอนันต์ยศ  ใดยศรี
2. เด็กชายอนุวัฒน์  แสงพล
 
1. นางคณารักษ์  พูลเพิ่ม
2. นางสาวสุจิตรา  คนขยัน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรรณิสา  วันชา
 
1. นางคณารักษ์  พูลเพิ่ม
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสายน้ำ  บูรณะกิติ
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แก้วเกตุพงษ์
 
1. นางกานต์ธีรา  ทาศิลา
2. นางสุพรรณี  นามทอง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กชายปิยะวัฒน์  คำรัง
 
1. นายปฏิณญา  อูปแก้ว
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายทรัพย์สิน  สมมาส
 
1. นางจงกล  วจีภูมิ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงสิริยากร  แก้วโกชุม
 
1. นางจงกล  วจีภูมิ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิวาศิณี  คำรัง
 
1. นางจงกล  วจีภูมิ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงวริศรา  สุดวิสัย
2. เด็กหญิงไม่มี  ไมมี
 
1. นางจงกล  วจีภูมิ
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 96 ทอง 4 1. นางสาววณิชา  มุขพันธ์
 
1. นายบุญเลิศ  ดวงแก้ว
 
10 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงพัชรี  สุภาพ
2. เด็กหญิงพิมูล  สืบสุนทร
 
1. นายเมธี  นามทอง
2. นางสุพรรณี  นามทอง
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ทองเฟื่อง
2. นายสมจิตร  โสสุด
3. เด็กหญิงอธิติยา  พลอำนวย
 
1. นางสาวราตรี  มาตรคำจันทร์
2. นางกานต์ธีรา  ทาศิลา
 
12 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 11 1. เด็กหญิงนภัสสร  เทศราช
2. เด็กหญิงสุชานาถ  สกิจขวา
3. เด็กหญิงสุชาวดี  ดวงแก้ว
 
1. นางสุณิสา  สายเนตร
2. นางบรรจง  บุราโส