สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 70.4 เงิน 14 1. เด็กหญิงอภัสรา  พิมพ์บูลย์
 
1. นางสุดาจิต  เลื่อมใส
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงปนัดดา  ดอนมาลา
2. เด็กหญิงปภัสนี  พลศักดิ์
 
1. นางสาวสุจิตรา  คนขยัน
2. นางคณารักษ์  พูลเพิ่ม
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงสุภาวดี  สุโขทัย
 
1. นายปฏิณญา  อูปแก้ว
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 5 1. เด็กชายวาสุเทพ  แก้วกิติ
 
1. นางจงกล  วจีภูมิ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. นายธนากร  ไชยสุระ
 
1. นางจงกล  วจีภูมิ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายศุภกร  จันทสิงห์
 
1. นางจงกล  วจีภูมิ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายธนวุฒิ  ผึ้งศรี
 
1. นางจงกล  วจีภูมิ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงสุพินดา  แก้วสีโท
 
1. นางจงกล  วจีภูมิ
 
9 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 72 เงิน 4 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก่นจักร
2. เด็กชายภูมิภัทร  สุโพธิ์
 
1. นายเมธี  นามทอง
2. นางสุพรรณี  นามทอง