สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เคนชา
 
1. นายปฏิณญา  อูปแก้ว
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 67 ทองแดง 7 1. เด็กชายอนุวัฒน์  พลจร
 
1. นางจงกล  วจีภูมิ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 69 ทองแดง 6 1. เด็กชายอำนาจ  แก้วเกตุพงษ์
 
1. นายเจษฎา  วิกล