สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 8 1. นางสาวมุธิตา  กุลสุวรรณ
2. นางสาววริสรา  เหลื่อมใสย์
 
1. นายอำนาจ  มาตย์จันทร์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. นายธนารักษ์  ธรรมวัตร
2. เด็กชายบรรเจิด  สังฆะมณี
3. นายวชิราวุธ  พันธศรี
 
1. นายปฏิณญา  อูปแก้ว
2. นายเสรี  มุ่งงาม
 
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงพัชราภา  เชื้อคำ
3. เด็กหญิงมลนิภา  พวงบุปผา
4. เด็กหญิงวีรยา  จินโจ
5. เด็กหญิงศิริญญา  มหารักษ์
6. เด็กหญิงสุธาลัย  การินทร์
 
1. นางจงกล  วจีภูมิ
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงชนัญนิชดา  เลื่อมไสย
 
1. นางดุษณี  จันทร์ซ้าย