สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 70.4 เงิน 14 1. เด็กหญิงอภัสรา  พิมพ์บูลย์
 
1. นางสุดาจิต  เลื่อมใส
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงปนัดดา  ดอนมาลา
2. เด็กหญิงปภัสนี  พลศักดิ์
 
1. นางสาวสุจิตรา  คนขยัน
2. นางคณารักษ์  พูลเพิ่ม
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอนันต์ยศ  ใดยศรี
2. เด็กชายอนุวัฒน์  แสงพล
 
1. นางคณารักษ์  พูลเพิ่ม
2. นางสาวสุจิตรา  คนขยัน
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรรณิสา  วันชา
 
1. นางคณารักษ์  พูลเพิ่ม
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสายน้ำ  บูรณะกิติ
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แก้วเกตุพงษ์
 
1. นางกานต์ธีรา  ทาศิลา
2. นางสุพรรณี  นามทอง
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 8 1. นางสาวมุธิตา  กุลสุวรรณ
2. นางสาววริสรา  เหลื่อมใสย์
 
1. นายอำนาจ  มาตย์จันทร์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เคนชา
 
1. นายปฏิณญา  อูปแก้ว
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กชายปิยะวัฒน์  คำรัง
 
1. นายปฏิณญา  อูปแก้ว
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงสุภาวดี  สุโขทัย
 
1. นายปฏิณญา  อูปแก้ว
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. นายธนารักษ์  ธรรมวัตร
2. เด็กชายบรรเจิด  สังฆะมณี
3. นายวชิราวุธ  พันธศรี
 
1. นายปฏิณญา  อูปแก้ว
2. นายเสรี  มุ่งงาม
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายทรัพย์สิน  สมมาส
 
1. นางจงกล  วจีภูมิ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงสิริยากร  แก้วโกชุม
 
1. นางจงกล  วจีภูมิ
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิวาศิณี  คำรัง
 
1. นางจงกล  วจีภูมิ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 5 1. เด็กชายวาสุเทพ  แก้วกิติ
 
1. นางจงกล  วจีภูมิ
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. นายธนากร  ไชยสุระ
 
1. นางจงกล  วจีภูมิ
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายคมกริช  สุดวิสัย
 
1. นางจงกล  วจีภูมิ
2. นางจงกล  วจีภูมิ
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงวริศรา  สุดวิสัย
2. เด็กหญิงไม่มี  ไมมี
 
1. นางจงกล  วจีภูมิ
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายศุภกร  จันทสิงห์
 
1. นางจงกล  วจีภูมิ
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายธนวุฒิ  ผึ้งศรี
 
1. นางจงกล  วจีภูมิ
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงสุพินดา  แก้วสีโท
 
1. นางจงกล  วจีภูมิ
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 67 ทองแดง 7 1. เด็กชายอนุวัฒน์  พลจร
 
1. นางจงกล  วจีภูมิ
 
22 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงจารุพร  มณีกัญญ์
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  ดวงแก้ว
3. เด็กหญิงธนิสรณ์  อรุโณรส
4. เด็กหญิงพรนิภา  หนันทะ
5. เด็กหญิงพัชราภรณ์  จำศูนย์
6. เด็กหญิงมธุรดา  พุทธทัยวรรณ
 
1. นางจงกล  วจีภูมิ
 
23 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงพัชราภา  เชื้อคำ
3. เด็กหญิงมลนิภา  พวงบุปผา
4. เด็กหญิงวีรยา  จินโจ
5. เด็กหญิงศิริญญา  มหารักษ์
6. เด็กหญิงสุธาลัย  การินทร์
 
1. นางจงกล  วจีภูมิ
 
24 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชนัดดา  สุภาพ
2. เด็กหญิงปริฉัตร  กาทะลง
3. เด็กหญิงปาณิสรา  คำรัง
4. เด็กหญิงภัทรวี  ศรีจุมพล
5. เด็กหญิงมาริสา  ศรีโนนยาง
6. เด็กหญิงเกวลิน  จำศูนย์
 
1. นางจงกล  วจีภูมิ
 
25 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ลือโสภา
2. เด็กหญิงพรนิภา  หนันทะ
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แซ่ตัน
4. เด็กหญิงสายชล  เหลื่อมใสย์
5. เด็กหญิงเครือวัลย์  ทองเฟื่อง
6. เด็กหญิงเจนจิรา  มณีกัญญ์
 
1. นางจงกล  วจีภูมิ
 
26 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงจิราพร  ศิริโส
2. เด็กหญิงพรชิตา  แก้วสีโท
3. เด็กหญิงมัสยา  น้อยวัน
4. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ไชยสุระ
5. เด็กหญิงสุวารีย์  ไชยรินทร์
6. เด็กหญิงอทิตยา  พรามสุภา
 
1. นางจงกล  วจีภูมิ
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงชนัญนิชดา  เลื่อมไสย
 
1. นางดุษณี  จันทร์ซ้าย
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 69 ทองแดง 6 1. เด็กชายอำนาจ  แก้วเกตุพงษ์
 
1. นายเจษฎา  วิกล
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 96 ทอง 4 1. นางสาววณิชา  มุขพันธ์
 
1. นายบุญเลิศ  ดวงแก้ว
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 - - - 1. นางสาวนันทวรรณ  จันทสิงห์
2. นางสาววณิชา  มุขพันธ์
 
1. นายบุญเลิศ  ดวงแก้ว
2. นายเจษฎา  วิกล
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงวนิภา  ไขอ่อน
2. เด็กหญิงสไบทอง  วรรณดร
 
1. นายบุญเลิศ  ดวงแก้ว
2. นายเจษฎา  วิกล
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 - - - 1. นางสาวนิภาพร  บูรณะกิติ
2. เด็กหญิงสุภาพร  พันธ์ก่ำ
 
1. นางคณารักษ์  พูลเพิ่ม
2. นางสาวสุจิตรา  คนขยัน
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายศิริศักดิ์  ช่างทำ
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ไกรยวุธ
 
1. นางคณารักษ์  พูลเพิ่ม
2. นางสาวสุจิตรา  คนขยัน
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  เทวี
 
1. นางคณารักษ์  พูลเพิ่ม
 
35 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงพัชรี  สุภาพ
2. เด็กหญิงพิมูล  สืบสุนทร
 
1. นายเมธี  นามทอง
2. นางสุพรรณี  นามทอง
 
36 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 72 เงิน 4 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก่นจักร
2. เด็กชายภูมิภัทร  สุโพธิ์
 
1. นายเมธี  นามทอง
2. นางสุพรรณี  นามทอง
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ทองเฟื่อง
2. นายสมจิตร  โสสุด
3. เด็กหญิงอธิติยา  พลอำนวย
 
1. นางสาวราตรี  มาตรคำจันทร์
2. นางกานต์ธีรา  ทาศิลา
 
38 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 11 1. เด็กหญิงนภัสสร  เทศราช
2. เด็กหญิงสุชานาถ  สกิจขวา
3. เด็กหญิงสุชาวดี  ดวงแก้ว
 
1. นางสุณิสา  สายเนตร
2. นางบรรจง  บุราโส