สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงลัลนา  อุดมรักษ์
2. เด็กหญิงวรัญญา  เลไธสง
3. เด็กหญิงสุจิตรา  มูลศรีนวล
 
1. นายลำพอง  สุริโย
2. นายชูระ  สมณา