สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84 สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศิริรัตน์
2. เด็กหญิงขวัญชนก  สาวะพันธ์
3. เด็กหญิงจิราพร  จันทร์แก่น
4. เด็กหญิงชลิดา  สุวรรณโชติ
5. เด็กหญิงนุชวรา  พุ่มทอง
6. เด็กหญิงปวีณา  เจริญตา
7. เด็กหญิงปิยะดา  หวานใจ
8. เด็กหญิงพรพิมล  พันวิไล
9. เด็กหญิงพรไพลิน  ปากหวาน
10. เด็กชายพัชริน  เบ็ญจมาต
11. เด็กหญิงรัตนา  โพธิ์ชัย
12. เด็กหญิงวรัญญา  พันวิลัย
13. เด็กหญิงวีระดา  รูปเหลี่ยม
14. เด็กหญิงศิริญญา  แก้วศรีนวม
15. เด็กหญิงอชิรญา  สารบรรณ
 
1. นางมยุรา  ครองผา
2. นางพีรพรรณ  พนมศร
3. นางจุลลี  วรเชษฐ์
4. นางสุภาพร  รื่นชื่น
 
2 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 81 ทอง 5 1. เด็กชายวสุพล  ทับแสง
 
1. นางพรทนา  กันทะโล