สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 7 1. เด็กชายขันติ  ธะนะชัย
2. เด็กหญิงศศิธร  นพคุณ
 
1. นางสาวสุภาพร  สุทธิประภา
2. นายกัมพล  ขำคมเขต
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 9 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์   โวหารลึก
2. เด็กหญิงนัฐญา  ประหา
 
1. นางสาวสุภาพร  สุทธิประภา
2. นางสาวเกษรินทร์  พลเยี่ยม
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  น้อยอามาตร์
2. เด็กชายสุรชัย  สุขวันดี
 
1. นางวรากร  อินศิริ
2. นายกรวินท์  เยาวขันธ์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  พัดคำไสย์
2. เด็กหญิงสุธาศิณี  จำกุดลิง
 
1. นางวรากร  อินศิริ
2. นายกรวินท์  เยาวขันธ์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธิวา  พิลาแหวน
2. เด็กชายนัฐกร  ไชยโต
3. เด็กชายพงศกร  โวหารลึก
 
1. นายธนวัฒน์  กิริมิตร
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายมงคล  ประทุมชาติ
 
1. นายสมบัติ  เผื่อแผ่
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวัชรพล  เปี่ยมท้วม
 
1. นางสาวปาริฉัตร  พลเยี่ยม
 
8 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรศักดิ์   ปราบมนตรี
2. เด็กชายบุญฤทธิ์   ดังพิมาย
 
1. นายกิตติศักดิ์  กลางพรม
2. นางสาวเกษรินทร์  พลเยี่ยม
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. นายชวัลวิทย์  ถิ่นคำไสย์
2. นางสาวรัชดาภรณ์  แก้วกาหลง
3. นางสาวสุภาวดี  คานพันธ์
 
1. นายกรวินท์  เยาวขันธ์
2. นางวรากร  อินศิริ
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 81.75 ทอง 4 1. นางสาวศิริพร  ยามาตย์
2. นายสุทัศน์  คานพันธ์
3. เด็กชายไกรทอง  บุตรนาแพง
 
1. นายกรวินท์  เยาวขันธ์
2. นางวรากร  อินศิริ
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงริญาดา   จันทภักดิ์
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์   โวหารลึก
3. เด็กหญิงสุภาวดี   คานพันธ์
4. เด็กหญิงอมรรัตน์  เวียงสมุทร
5. เด็กหญิงอรทัย  สืบสิงห์
6. เด็กหญิงอินทุอร   รัตนาแพง
 
1. นายกรวินท์  เยาวขันธ์
2. นางวรากร  อินศิริ
3. นางสายยนต์  สุ่มมาตย์
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 81.25 ทอง 7 1. เด็กหญิงหนึ่งธิดา  โพธิ์ศรีศาสตร์
2. เด็กหญิงอาภัสรา  ปุจโส
 
1. นางปราณี  หงษ์ฟ้อน
2. นายกรวินท์  เยาวขันธ์
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  โวหารลึก
2. เด็กหญิงพรชิตา  สิงห์เกื้อ
3. เด็กหญิงมะลิวรรณ  ล้ำจุมจัง
 
1. นายกรวินท์  เยาวขันธ์
2. นางวรากร  อินศิริ
 
14 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิวรินทร์  ฉายแสง
2. เด็กหญิงประมวลจิตต์   โวหารลึก
3. เด็กหญิงเนตรนภา   โวหารลึก
 
1. นางปราณี  หงษ์ฟ้อน
2. นายกรวินท์  เยาวขันธ์