สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. นายชวัลวิทย์  ถิ่นคำไสย์
2. นางสาวรัชดาภรณ์  แก้วกาหลง
3. นางสาวสุภาวดี  คานพันธ์
 
1. นายกรวินท์  เยาวขันธ์
2. นางวรากร  อินศิริ
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 81.75 ทอง 4 1. นางสาวศิริพร  ยามาตย์
2. นายสุทัศน์  คานพันธ์
3. เด็กชายไกรทอง  บุตรนาแพง
 
1. นายกรวินท์  เยาวขันธ์
2. นางวรากร  อินศิริ
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงริญาดา   จันทภักดิ์
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์   โวหารลึก
3. เด็กหญิงสุภาวดี   คานพันธ์
4. เด็กหญิงอมรรัตน์  เวียงสมุทร
5. เด็กหญิงอรทัย  สืบสิงห์
6. เด็กหญิงอินทุอร   รัตนาแพง
 
1. นายกรวินท์  เยาวขันธ์
2. นางวรากร  อินศิริ
3. นางสายยนต์  สุ่มมาตย์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 81.25 ทอง 7 1. เด็กหญิงหนึ่งธิดา  โพธิ์ศรีศาสตร์
2. เด็กหญิงอาภัสรา  ปุจโส
 
1. นางปราณี  หงษ์ฟ้อน
2. นายกรวินท์  เยาวขันธ์
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  โวหารลึก
2. เด็กหญิงพรชิตา  สิงห์เกื้อ
3. เด็กหญิงมะลิวรรณ  ล้ำจุมจัง
 
1. นายกรวินท์  เยาวขันธ์
2. นางวรากร  อินศิริ