สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  โวหารลึก
2. นายศักดิ์ดา  ตะศิลา
3. เด็กชายสุริยะ  หงษ์พรุ่ง
 
1. นายสมบัติ  เผื่อแผ่