สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 26 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายวรากร   โพธิ์บาง
 
1. นายวรเชษฐ์  แสงศักดิ์
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 70 เงิน 6 1. เด็กชายสุทธิชาติ  พรมวงค์
2. เด็กชายเฉลิมชัย  อนุสนธ์
 
1. นางฉัตรกาญจน์  ใจเที่ยง
2. นายวรเชษฐ์  แสงศักดิ์