สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองขุ่นวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 75.25 เงิน 15 1. เด็กหญิงอิศราธร  ชิตชลธาร
 
1. นางทรัพย์อนันต์  ทรหาญ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 4 1. เด็กชายปรัชญา  อัตวิชา
 
1. นางสาวณภัทร  สุริทะรา
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงจีรนันท์  นาคำแยก
 
1. นางสาวณภัทร  สุริทะรา