สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองขุ่นวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 75.25 เงิน 15 1. เด็กหญิงอิศราธร  ชิตชลธาร
 
1. นางทรัพย์อนันต์  ทรหาญ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 43 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายวันนิมิตร  วิลัยหล้า
 
1. นางสมสละ  เกื้อหนองขุ่น
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 4 1. เด็กชายปรัชญา  อัตวิชา
 
1. นางสาวณภัทร  สุริทะรา
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงจีรนันท์  นาคำแยก
 
1. นางสาวณภัทร  สุริทะรา
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศุณาภรณ์  หาระโคตร
2. เด็กหญิงศุภิสรา  สายเนตร์
3. เด็กหญิงสุณิสา  นาคำแยก
 
1. นางรติภรณ์  สุขประเสริฐ
2. นางทรัพย์อนันต์  ทรหาญ
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงกาญจนา  สายเนตร
2. เด็กหญิงปนัดดา  หอมทวนลม
 
1. นางศุภกานต์  ทินบุตร์
2. นางสาวณภัทร  สุริทะรา
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายธนพล  นิวาสวงศ์
 
1. นางศุภกานต์  ทินบุตร์