สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองคำ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกันตพงษ์   สกุลลี
2. เด็กหญิงนิจวิภา  นาคศรี
3. เด็กหญิงพัชริดา  สาริยะ
 
1. นางคำแปลง  ุบุ่งอุทุม
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.75 ทอง 8 1. เด็กหญิงนวพร  มาตลาด
 
1. นางมัยตรี  พิชัย