สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองคำ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงชนาพร   ทำนา
2. เด็กหญิงปวีณา  จงใจสิทธิ์
3. เด็กหญิงอรัญญา    ศรีตาล
 
1. นางคำแปลง   บุ่งอุทุม