สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองคำ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงอาทิตยา  แดนประมูล
 
1. นางมัยตรี  พิชัย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงจิราพร  วงค์ฤทธิ์
2. เด็กหญิงนัสธิดา  พันธ์ศรี
 
1. นางมัยตรี  พิชัย
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธวัชชัย  ยิ่งทรัพย์
2. เด็กหญิงพัดทรินทร์  อินทรวิชา
3. เด็กหญิงวรกานต์  นิระพงษ์
 
1. นางคำแปลง  บุ่งอุทุม
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกันตพงษ์   สกุลลี
2. เด็กหญิงนิจวิภา  นาคศรี
3. เด็กหญิงพัชริดา  สาริยะ
 
1. นางคำแปลง  ุบุ่งอุทุม
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ไชยปัดถา
2. เด็กหญิงนิภากร  แสงใสแก้ว
 
1. นางสาวดาเรศ  วิเศษหวาน
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงฉันทิศา  สิงหาอาจ
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  สร้อยเสนา
3. เด็กหญิงณัฐริกา  สิงหาอาจ
4. เด็กหญิงนภัสสร  วรรณสีหา
5. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ยุทธสนอง
6. เด็กหญิงพรทิพา  สิงหาอาจ
7. เด็กหญิงลลิตา  สมณา
8. เด็กหญิงวาสนา  ก้านพลู
9. เด็กหญิงสุธาวัลย์  บุตรสาร
10. เด็กหญิงสุพัตรา  ไกรสิน
 
1. นางปุณณภา  พลเยี่ยม
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงณัฐกมล  ศิริโสพล
2. เด็กหญิงรวิพร  จันทบ
 
1. นายเตรียมศักดิ์  สิงหาอาจ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายวีระพล  สกุลลี
 
1. นายเตรียมศักดิ์  สิงหาอาจ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุธาวัลย์  บุตรสาร
 
1. นายเตรียมศักดิ์  สิงหาอาจ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐพนธ์  ครุวรรณ
 
1. นางมัยตรี  พิชัย
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.75 ทอง 8 1. เด็กหญิงนวพร  มาตลาด
 
1. นางมัยตรี  พิชัย
 
12 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พิจารโชติ
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สิงหาอาจ
 
1. นายศุภวัฒน์  แพงภา
2. นางสาวพรนิภา  ชื่นชม
 
13 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายคมสัน  จุ้ยทิม
2. เด็กชายฐานทัพ  ศรีทนษา
 
1. นางสาวพรนิพา   ชื่นชม
2. นายศุภวัฒน์  แพงภา
 
14 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  แพงพา
2. เด็กหญิงนรินทรา  แพงพา
 
1. นายศุภวัฒน์  แพงภา
2. นางสาวพรนิภา  ชื่นชม
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงชนาพร   ทำนา
2. เด็กหญิงปวีณา  จงใจสิทธิ์
3. เด็กหญิงอรัญญา    ศรีตาล
 
1. นางคำแปลง   บุ่งอุทุม