สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองจอกวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 73.75 เงิน 16 1. เด็กหญิงปนัดดา  กอสุระ
 
1. นางสาวอภิรดี  เวียงอินทร์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กชายจักริน  มณีกัลย์
 
1. นายเกรียงไกร  ขันธวิชัย
 
3 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 18 1. เด็กหญิงมีนา  แห้วศรี
2. เด็กชายรณวีร์   ศรีบุตย์
3. เด็กหญิงอารียา  เมืองณศรี
 
1. นางสาวบังอร  ศรีโมรส
2. นางสำรวย  ครสาย