สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองจอกวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงนพรัตน์  วิเชียรดี
 
1. นายอัษฎาวุธ  พิมขาลี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. นางสาวลลิตา  สิงหาทิพย์
 
1. นายอัษฎาวุธ  พิมขาลี
2. นายอัษฎาวุธ  พิมขาลี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 1. เด็กชายนนทวัฒน์  ศรีบุตย์
 
1. นางนิตยา  เหล่ามาลา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 67.25 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงณัฐชยา  คัทมาร
2. เด็กหญิงนลินทิพย์  อโนนาม
3. เด็กหญิงมินทนา  บุญกาญจน์
4. เด็กหญิงวรรณพร  ภิวงค์
5. เด็กหญิงสุกันยา  โนนน้อย
 
1. นายสุุวรรณเมธี  เหล่ามาลา
2. นางดอกไม้  พารา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 68 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงศิรประภา  ดงทอง
 
1. นายสุุวรรณเมธี  เหล่ามาลา