สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองจอกวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 73.75 เงิน 16 1. เด็กหญิงปนัดดา  กอสุระ
 
1. นางสาวอภิรดี  เวียงอินทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงนพรัตน์  วิเชียรดี
 
1. นายอัษฎาวุธ  พิมขาลี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. นางสาวลลิตา  สิงหาทิพย์
 
1. นายอัษฎาวุธ  พิมขาลี
2. นายอัษฎาวุธ  พิมขาลี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 1. เด็กชายนนทวัฒน์  ศรีบุตย์
 
1. นางนิตยา  เหล่ามาลา
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายธนกร  มณีกัลย์
2. เด็กชายอภิวัฒน์  แก้วใส
 
1. นายประเสริฐ  พรมวงค์
2. นายมนูญ  วจีภูมิ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 67.25 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงณัฐชยา  คัทมาร
2. เด็กหญิงนลินทิพย์  อโนนาม
3. เด็กหญิงมินทนา  บุญกาญจน์
4. เด็กหญิงวรรณพร  ภิวงค์
5. เด็กหญิงสุกันยา  โนนน้อย
 
1. นายสุุวรรณเมธี  เหล่ามาลา
2. นางดอกไม้  พารา
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93.25 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฎฐนิชา  ชูรัมย์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สังฆพรม
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  โคสุวรรณ
4. เด็กหญิงปภัสสร  สำราญเย็น
5. เด็กชายพงษ์นรินทร์  สุขขา
 
1. นายณัฎฐพงษ์  ไชยหะนิจ
2. นายเกรียงไกร  ขันธวิชัย
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 68 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงศิรประภา  ดงทอง
 
1. นายสุุวรรณเมธี  เหล่ามาลา
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวิภารัตน์  พันสาย
 
1. นายณัฎฐพงษ์  ไชยหะนิจ
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงปิยะวรรณ  ไชยถา
2. เด็กหญิงอานิติยา  บุตมะ
 
1. นายเกรียงไกร  ขันธวิชัย
2. นางกัลยาณี  บุญประสิทธิ์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายณัฐดนัย  แสนจันทร์
 
1. นายสุุวรรณเมธี  เหล่ามาลา
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. นายอิสระ  อัศวภูมิ
 
1. นายเกรียงไกร  ขันธวิชัย
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กชายจักริน  มณีกัลย์
 
1. นายเกรียงไกร  ขันธวิชัย
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ตระการ
 
1. นางมลิวัลย์  พร้อมสุข
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายณัฐนันท์  รักษาภา
2. เด็กหญิงสุดาวรรณ  ศรีสมุทร
 
1. นางมลิวัลย์  พร้อมสุข
2. นายเกรียงไกร  ขันธวิชัย
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 84 ทอง 10 1. เด็กชายกิตติพงษ์  บุญกาญจน์
2. เด็กชายณัฐพงษ์  บุญหลาย
3. เด็กชายปรีชา  มาระม่วง
4. เด็กชายวรินทร์  มีพันลม
5. เด็กชายอนุพงษ์  พรมวงค์
6. เด็กชายโชคอนันต์  ศรีบุษย์
 
1. นายมนูญ  วจีภูมิ
2. นางสาวอภิรดี  เวียงอินทร์
3. นางรัศมี  อ้วนศรีเมือง
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกัสนัย  แหลมภูตา
2. เด็กชายวงศธร  พลพวก
3. เด็กชายสุนทร  บุญเข็ม
 
1. นายอัษฎาวุธ  พิมขาลี
2. นายณัฎฐพงษ์  ไชยหะนิจ
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สังฆพรม
2. เด็กชายวัชรพล  พรมวงค์
3. เด็กชายอัตภูมิ  เบญจมาศ
 
1. นางกัลยาณี  บุญประสิทธิ์
2. นางนิตยา  เหล่ามาลา
 
19 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 18 1. เด็กหญิงมีนา  แห้วศรี
2. เด็กชายรณวีร์   ศรีบุตย์
3. เด็กหญิงอารียา  เมืองณศรี
 
1. นางสาวบังอร  ศรีโมรส
2. นางสำรวย  ครสาย