สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงสุธาทิพย์  นันศรีทอง
 
1. นางสาวประภัสสร  นาไชย
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงพัชรี  ชายสวัสดิ์
 
1. นางรัตนา  สงวนรัตน์