สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 46 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสกาวรัตน์  สมบัติบุญ
 
1. นางศศิญา  หน่อสีดา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายพลฤทธิ์  ทัศมี
 
1. นายประพันธ์  ประเสริฐสังข์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายวรพจน์  สารพัฒน์
2. เด็กชายสุรศักดิ์  อรัญโสต
 
1. นายประพันธ์  ประเสริฐสังข์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงสุทธิดา  พิมพ์บูรณ์
 
1. นางสาวสุพรรณี  วีระศร