สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90 ทอง 6 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ผกากอง
 
1. นายกิตติศักดิ์  ผสมศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุจิตรา  กระภูชัย
2. นางสาวอรอุมา  คุณจันทร์เถื่อน
 
1. นางสุรีย์ฉาย  น้อยอามาตย์
2. นางสถาพร  ศรีประทุม
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสุทธิพร   โสภา
 
1. นางสุรีย์ฉาย   น้อยอามาตย์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพงศกร  ถินมานัด
 
1. นายวิษณุ  เยาวนิจ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศิริศักดิ์   ลาดกุดลิง
 
1. นางสุรีย์ฉาย   น้อยอามาตย์