สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86 ทอง 14 1. เด็กหญิงณิชา  สมนาม
 
1. นางดวงใจ  ซาเหลา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90 ทอง 6 1. เด็กหญิงบุษยากร  ศักดิวงษ์
 
1. นางสาวสาคร  พิมพ์ทา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92.75 ทอง 7 1. เด็กหญิงธีรภาดา  พรห์มสา
2. เด็กหญิงพรทิพา  ลาหล้าเลิศ
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ตรีภพ
4. เด็กหญิงวิลัยรัตน์  เขียนจูม
5. เด็กหญิงสุธิดา  บุญชม
 
1. นางสาวนิรมล  พันศรี
2. นางดวงใจ  ซาเหลา
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสิริวิมล  นาเมืองรักษ์
 
1. นางทัศนีย์  จงใจสิทธิ์
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายทศพล  ไพรสว่าง
2. นายสงกรานต์  เศิกศิริ
3. นายไพฑูรย์  อ้อคำ
 
1. นางสาวสิริวัฒนา  เวียงสมุทร
2. นายนิเวศน์  พิมพิลา
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชนะ  โพธิ์ชราแสง
2. เด็กหญิงปานวาด  อ่อนพุทธา
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน  เชยสุธานนท์
 
1. นางสาวสิริวัฒนา  เวียงสมุทร
2. นางจุมรี  บังพิมาย