สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 77.75 เงิน 13 1. เด็กหญิงจิรนันท์  คำอ้วน
 
1. นางสาวสาคร  พิมพ์ทา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 72 เงิน 10 1. เด็กหญิงสมาพร  กุลสุวรรณ์
 
1. นางสาวสาคร  พิมพ์ทา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 71 เงิน 4 1. นายกฤษณ์ณรงค์  นิติสิทธิ์
2. นายปิยะวัตร  บุตรสาร
3. นายพงศ์ธกร  ศรีสุธา
 
1. นางสาวสิริวัฒนา  เวียงสมุทร
2. นางเพ็ญทิพย์  อรัญโสด
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กชายนิรุจน์  อ้อคำ
 
1. นายเจิม  บังพิมาย
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงกวินธิดา  บุตรพรหม
 
1. นายเจิม  บังพิมาย