สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงชนิดา  บุตรเกษ
2. เด็กหญิงปิยธิดา  ปวงสุข
3. เด็กหญิงรัชนีกร  เพียรภูเขา
 
1. นางสาวปิยะนุช  พันพละ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายชนกร  บุญปก
2. เด็กชายอนุรักษ์  พะพิยุทธิ์
3. เด็กหญิงอรัญญา  ศรเสนา
 
1. นายเจิม  บังพิมาย