สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองนกทา สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88 ทอง 12 1. เด็กหญิงพนิดา  โพธิ์ชัยรัตน์
2. เด็กหญิงเมธาวี  พลเยี่ยม
 
1. นายไพบรูณ์  คำโพนรัตน์
2. นางสาวบุญวรรณ  สังคะทิพย์
 
2 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 85.2 ทอง 12 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แฝงเส้น
 
1. นางอุไร  นนทะสีหา
 
3 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเจษฎา  เจริญเขต
 
1. นายนิวัตร  กมลแสน