สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองโน สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายประภวิษณ์  ศรีไชย
2. เด็กชายภัทรพล  บุตรโคตร
 
1. นางสาวปราณี  พิลายนต์
 
2 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายภราดร  ผาคำจี
2. เด็กชายอัศวิน  รักษาพันธ์
3. เด็กชายอำพล  เทียบถึง
 
1. นายธีระวิทย์  เสมอโภค
2. นางนุชรินทร์  เสมอโภค