สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองโน สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีระวัฒน์  สมณา
2. เด็กชายวรเชษฐ์  สายสุด
 
1. นางสาวปราณี  พิลายนต์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายประภวิษณ์  ศรีไชย
2. เด็กชายภัทรพล  บุตรโคตร
 
1. นางสาวปราณี  พิลายนต์
 
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจรินทร  แพงโสดา
2. เด็กหญิงชลธิชา  หวังบุญ
3. เด็กหญิงปฏิพร  บุตรสาร
 
1. นางพุทธชาติ  มูลศรี
2. นางนุชรินทร์  เสมอโภค
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรพงษ์  ไกรสิงห์
2. เด็กชายภราดร  ผาคำจี
3. เด็กชายอัศวิน  รักษาพันธ์
 
1. นายธีระวิทย์  เสมอโภค
2. นางนุชรินทร์  เสมอโภค
 
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพงษ์ชนะศักดิ์  แสงสว่าง
2. เด็กชายวรเชษฐ  สายสุด
3. เด็กชายอิทธิพล  คันสินธุ์
 
1. นายธีระวิทย์  เสมอโภค
2. นางนุชรินทร์  เสมอโภค
 
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายภราดร  ผาคำจี
2. เด็กชายอัศวิน  รักษาพันธ์
3. เด็กชายอำพล  เทียบถึง
 
1. นายธีระวิทย์  เสมอโภค
2. นางนุชรินทร์  เสมอโภค