สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบก สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 15 1. เด็กหญิงชุติมา  จันทะสี
 
1. นางสาวประรินณา  เนินภู
 
2 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88 ทอง 12 1. เด็กชายพศวัต  ลาดหนองขุ่น
2. เด็กชายวาคิม  พันธ์อินทร์
 
1. นายเสถียร  ตะวงษา
2. นายวีระพล  ประทุมชาติ
 
3 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 88.6 ทอง 6 1. เด็กหญิงอุนาโลม  เย็นอุรา
 
1. นางบานเย็น  นันทะสิทธิ์