สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบก สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 73.33 เงิน 13 1. เด็กชายนิธิ  อธิจันทร์
2. เด็กหญิงสุมินตรา  ประดับเพชร
 
1. นายเสถียร  ตะวงษา
2. นายวีระพล  ประทุมชาติ