สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงธิวาพร  ม้วนทอง
2. เด็กหญิงพัตรภรณ์  โพธิ์ชัยแสน
3. เด็กหญิงสุภิสรา  โพธิสุข
 
1. นายพยุง  วรรณทอง
2. นายชัยยศ  น้อยอามาตย์