สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ใสนามล
2. เด็กชายปริญญา   อุดานนท์
3. เด็กหญิงลลิตา   บรรณามล
 
1. นายชัยยศ   น้อยอามาตย์
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงธิวาพร  ม้วนทอง
2. เด็กหญิงพัตรภรณ์  โพธิ์ชัยแสน
3. เด็กหญิงสุภิสรา  โพธิสุข
 
1. นายพยุง  วรรณทอง
2. นายชัยยศ  น้อยอามาตย์