สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายแสงเทียน  อุทะสี
 
1. นายเดวิทย์  สิทธิศาสตร์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนุชรินทร์  สุทธสาร
 
1. นายกฤษณ์  ศรีธัญญรัตน์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงอุไรพร  สาหินกอง
 
1. นายเดวิทย์  สิทธิศาสตร์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงชนากานต์  เปลี่ยนสร้าง
2. เด็กชายดนัย  สีวอ
3. เด็กหญิงภคนันท์  สุทธิประภา
 
1. นายเดวิทย์  สิทธิศาสตร์
2. นางสาวเอมอร  ชื่นชม
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สีโทมี
2. เด็กหญิงนิตยา  มาโยธา
3. เด็กหญิงภัชรา  อ่อนสองชิ้น
4. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  สมดา
5. เด็กหญิงวรรณนิภา  สายยางห้า
6. เด็กหญิงอาทิตยา  บุญขันธ์
 
1. นายภาณุพงศ์  สมอชัย
2. นายกฤษณ์  ศรีธัญญรัตน์
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงกันยารัก  มาโยธา
2. เด็กหญิงจินดารัตน์  สว่างวงค์
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ธรรมบุตร
 
1. นายอภิชาติ  โพธิ์เปี้ยศรี
2. นางสาวเอมอร  ชื่นชม
 
7 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนนทิเทพ  ฮงประยูร
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ราชรี
 
1. นายสมหมาย  ทองภู
2. นายวัฒนา  ธิมาชัย
 
8 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทิพากร  ภารกุล
2. เด็กหญิงสุนันทา  ธุระทำ
 
1. นายสมหมาย  ทองภู
2. นายวัฒนา  ธิมาชัย
 
9 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐกร  จันลาศรี
2. เด็กชายรุ่งทิวา  สิงหา
 
1. นายสมหมาย  ทองภู
2. นายวัฒนา  ธิมาชัย