สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองฟ้า สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศิริวิมล  วงอาจ
2. เด็กหญิงสุนารี  พรรณสิงห์
 
1. นางสาวศุภพิชญ์  อุตคำ