สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองฟ้า สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 57 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนานนท์  บูรณะกิติ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวีระยุทธ  อินทสร
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายนนทวัฒน์  สมดา
 
1. นางสกาวรัตน์  ทาจิตต์
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงสุนารี  พรรณสิงห์
2. เด็กชายอนุชา  ทานะเวช
 
1. นางสาวศุภพิชญ์  อุตคำ