สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง 8 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  บุตรษา
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา  หัสดง
3. เด็กชายธนากร  นามชู
4. เด็กหญิงปิ่นยพร  ประเสริฐสังข์
5. เด็กหญิงวันนิดา  สุทธิประภา
 
1. นางทิพสุดา  ภูมิพันธฺ์ุ
2. นางสาวทัศนีกร  อุดมรักษ์