สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 66.75 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกมลชนก  ท้าวบุตร
2. เด็กหญิงจิราพร  ประเสริฐสังข์
3. เด็กหญิงสิริมล  มระมิ้ง
4. เด็กหญิงสุริดา  หาญณรงค์
5. เด็กหญิงอรปรียา  แสนธานี
 
1. นางทิพสุดา  ภูมิพันธุ์
2. นางสาวทัศนีกร  อุดมรักษ์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 66 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงสุกัญญา  บูระวัฒน์
 
1. นางทิพสุดา  ภูมิพันธุ์