สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 66.75 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกมลชนก  ท้าวบุตร
2. เด็กหญิงจิราพร  ประเสริฐสังข์
3. เด็กหญิงสิริมล  มระมิ้ง
4. เด็กหญิงสุริดา  หาญณรงค์
5. เด็กหญิงอรปรียา  แสนธานี
 
1. นางทิพสุดา  ภูมิพันธุ์
2. นางสาวทัศนีกร  อุดมรักษ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง 8 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  บุตรษา
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา  หัสดง
3. เด็กชายธนากร  นามชู
4. เด็กหญิงปิ่นยพร  ประเสริฐสังข์
5. เด็กหญิงวันนิดา  สุทธิประภา
 
1. นางทิพสุดา  ภูมิพันธฺ์ุ
2. นางสาวทัศนีกร  อุดมรักษ์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 66 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงสุกัญญา  บูระวัฒน์
 
1. นางทิพสุดา  ภูมิพันธุ์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 56.5 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายชัยณรงค์  ลุนบง
2. เด็กชายอนุสิทธิ์  สากำ
3. เด็กชายอำนาจ  บาคาร
 
1. นางทิพสุดา  ภูมิพันธุ์
2. นายวาสนา  บุญแสน