สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงชมพูนุช  วิรัตน์
2. เด็กหญิงอวัสดา  ผลจันทร์
3. เด็กหญิงเกศแก้ว  แน่นอุดร
 
1. นางเพ็ญศรี  บุตรโคตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงชมพูนุช  วิรัตน์
2. เด็กหญิงเกศแก้ว  แน่นอุดร
 
1. นางเพ็ญศรี  บุตรโคตร
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงอลิษา  อินไชยา
 
1. นางมาศพรรณ  เล็กน้อยวงศ์
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายกิตติวุฒิ  เสียงล้ำ
2. เด็กชายนิพพิชฌน์  สมสวย
 
1. นายนิพูล  วังคะฮาด