สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรางคณา  วิวาทาน
 
1. นายบรรยง  โคตรชัย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87 ทอง 11 1. เด็กหญิงฐิติมา  ตาลพรศรี
 
1. นางหนูรักษ์  ชินทะวัน
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 81.75 ทอง 6 1. เด็กหญิงฐิติมา  กะมุตเสน
2. เด็กหญิงทิพย์นิภา  พงษ์ไธสง
3. เด็กหญิงนนทกัฐดา  กุลบุตร
4. เด็กหญิงนิภาพร  ชินทะวัน
5. เด็กหญิงพัชราภรณ์  มาพล
6. เด็กหญิงพิมพ์วิไล  ตะระทา
7. เด็กชายภีระเดช  ตาลเลี่ยม
8. เด็กหญิงวนิดา  สาเสน
9. เด็กหญิงวรรณทิพย์  ฉายแก้ว
10. เด็กหญิงวรรณภา  จันทะไทย
11. เด็กหญิงวิรัญญา  จอมประโคน
12. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ผ่องใส
13. เด็กหญิงสายใจ  เกตุไสย์
14. เด็กหญิงสาริยา  สิงห์กุมภ์
15. เด็กหญิงเกษรินทร์  นาสินสร้อย
 
1. นางหนูรักษ์  ชินทะวัน
2. นางเยาวดี  ศรีขาว
3. นางพรพรรณ  ฮองสาขำ
4. นางสาวบุษยา  ชิณโสม
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 83 ทอง 9 1. เด็กหญิงเนตรนภิส  ฐานบำรุง
 
1. นางพิสมัย  คำสุวรรณ
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80.26 ทอง 4 1. เด็กหญิงทัศนีย์  หนุตอ
2. เด็กหญิงฝนทิพย์  ไชยณรงค์
3. เด็กหญิงอริชา  บุญปรุง
 
1. นางบรรยง  โคตรชัย
2. นายวิทูร  ทิพประมวล
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 98.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  สุขสงวน
2. เด็กหญิงมัณฑิกา  มีสูงเนิน
3. เด็กหญิงสิบเดือน  ควรทำ
 
1. นายวีระศักดิ์  ศรีขาว
2. นายถนอม  ชินทะวัน
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทิพานันท์  โฮมแพน
2. เด็กหญิงปราวิณี  นามบุญลือ
3. เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  ตาลสิทธิ์
 
1. นางชลพรรณ  รีรมย์
2. นางพรพรรณ  ฮองสาขำ
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจีรดา  อินทร์ขาว
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ตาลกุล
3. เด็กหญิงพงษ์สุณี  หารสุรินทร์
 
1. นางชลพรรณ  รีรมย์
2. นางพรพรรณ  ฮองสาขำ