สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 83.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงภาริดา  โพธิ์ชัยโถ
 
1. นางวิภารัตน์  พลเยี่ยม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปนัดดา  เจริญเขต
 
1. นางวิภารัตน์  พลเยี่ยม