สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 83.72 ทอง 7 1. เด็กชายกีรติกรณ์  คันสินธุ์
2. เด็กชายแทนคุณ  สุวรักษ์
 
1. นายพิทักษ์  สีทนสา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 13    
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 9 1. เด็กชายพงศธร  อาทิตย์ตั้ง
 
1. นายรัศมี  ไชยแสง
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 13 1. เด็กหญิงวริศรา  สมเพ็ช
 
1. นายรัศมี  ไชยแสง
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจินตหรา  พรมวันดี
2. เด็กหญิงปณิดา   ไชยแสง
3. เด็กหญิงสิริยากร  จำนงค์ศรี
4. เด็กหญิงสุธารัตน์  สุขโข
5. เด็กหญิงอรอนงค์  ภูมิพันธ์
6. เด็กหญิงอังคณา  เศฐมาตย์
 
1. นางคำม่วย  กองทอง
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงจินตหรา  พรมหวังดี
2. เด็กหญิงสุธารัตน์  สุขโข
3. เด็กหญิงอรอนงค์  ภูมิพันธุ์
4. เด็กหญิงอังคณา  เศฐมาตย์
 
1. นางคำม่วย  กองทอง
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 86 ทอง 8 1. เด็กหญิงอรสา  ไชยดำ
 
1. นางจารุณีย์  นนท์วงษา
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 84.4 ทอง 5 1. เด็กหญิงกิราพร  สามาอาพัด
 
1. นางสาวหฤดี  นามตะคุ
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พิพิธกุล
 
1. นางสาวรมย์ธีรา  กตารัตน์
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนันธิดา  งามเนตร
 
1. นางสาวหฤดี  นามตะคุ
 
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอรอนงค์  ใจเกษม
 
1. นางลัดดา  อัฒจักร์
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราพร  สุขประเสริฐ
 
1. นางลัดดา  อัฒจักร์
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิชชาพรรณ  ปะโสติยัง
 
1. นางลัดดา  อัฒจักร์
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนราวิชญ์  ลาภประเสริฐ
 
1. นางลุนนี  ทิพโชติ