สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 83.72 ทอง 7 1. เด็กชายกีรติกรณ์  คันสินธุ์
2. เด็กชายแทนคุณ  สุวรักษ์
 
1. นายพิทักษ์  สีทนสา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 13    
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 62 ทองแดง 15 1. เด็กชายสิริภัทร  วงศ์ภูธร
 
1. นายสะไกร  กองทอง
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 9 1. เด็กชายพงศธร  อาทิตย์ตั้ง
 
1. นายรัศมี  ไชยแสง
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 13 1. เด็กหญิงวริศรา  สมเพ็ช
 
1. นายรัศมี  ไชยแสง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอนันต์  แก่นนาคำ
 
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงวนิดา  อิมพร
 
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 8 1. เด็กชายปัญญา  สายรัตน์
 
1. นางสาวหฤดี  นามตะคุ
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจินตหรา  พรมวันดี
2. เด็กหญิงปณิดา   ไชยแสง
3. เด็กหญิงสิริยากร  จำนงค์ศรี
4. เด็กหญิงสุธารัตน์  สุขโข
5. เด็กหญิงอรอนงค์  ภูมิพันธ์
6. เด็กหญิงอังคณา  เศฐมาตย์
 
1. นางคำม่วย  กองทอง
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงจินตหรา  พรมหวังดี
2. เด็กหญิงสุธารัตน์  สุขโข
3. เด็กหญิงอรอนงค์  ภูมิพันธุ์
4. เด็กหญิงอังคณา  เศฐมาตย์
 
1. นางคำม่วย  กองทอง
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 86 ทอง 8 1. เด็กหญิงอรสา  ไชยดำ
 
1. นางจารุณีย์  นนท์วงษา
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 84.4 ทอง 5 1. เด็กหญิงกิราพร  สามาอาพัด
 
1. นางสาวหฤดี  นามตะคุ
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  กุลกิต
 
1. นางจารุณีย์  นนท์วงษา
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พิพิธกุล
 
1. นางสาวรมย์ธีรา  กตารัตน์
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนันธิดา  งามเนตร
 
1. นางสาวหฤดี  นามตะคุ
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 68 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงพนิตพร  คำผา
 
1. นางสาวรมย์ธีรา  กะตารัตน์
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  โสวะภาพ
2. เด็กหญิงชุติมา  อิติปิโซ
 
1. นางจารุณีย์  นนท์วงษา
2. นางสาวหฤดี  นามตะคุ
 
18 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงแพรไพริน  บุศดี
 
1. นางลัดดา  อัฒจักร์
 
19 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 57 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายนิระวิทย์  แก้วปาน
2. เด็กหญิงศุภดา  ผ่านพินิจ
 
1. นางลัดดา  อัฒจักร์
 
20 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กชายตะวัน  สุขประเสริฐ
 
1. นางลัดดา  อัฒจักร์
 
21 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอรอนงค์  ใจเกษม
 
1. นางลัดดา  อัฒจักร์
 
22 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราพร  สุขประเสริฐ
 
1. นางลัดดา  อัฒจักร์
 
23 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิชชาพรรณ  ปะโสติยัง
 
1. นางลัดดา  อัฒจักร์
 
24 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนราวิชญ์  ลาภประเสริฐ
 
1. นางลุนนี  ทิพโชติ