สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่ง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันทร์สุดา  มังรัตน์
2. เด็กหญิงพิมชนก  ตาลทรัพย์
3. เด็กหญิงสุริยุพา  จิตรจำนง
 
1. นายบุญชนะ  บริสุทธิ์