สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่ง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 10 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พลเยี่ยม
2. เด็กหญิงชนนิกานต์  อนันตภูมิ
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  พิมพ์รัตน์
4. เด็กหญิงอาทิติยา  วันโท
5. เด็กหญิงเปรมฤทัย  กระชัมกลาง
 
1. นายวิโรจน์  สืบชมพู
2. นางเพ็ญศรี  สืบชมภู