สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่ง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันทร์สุดา  มังรัตน์
2. เด็กหญิงพิมชนก  ตาลทรัพย์
3. เด็กหญิงสุริยุพา  จิตรจำนง
 
1. นายบุญชนะ  บริสุทธิ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 10 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พลเยี่ยม
2. เด็กหญิงชนนิกานต์  อนันตภูมิ
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  พิมพ์รัตน์
4. เด็กหญิงอาทิติยา  วันโท
5. เด็กหญิงเปรมฤทัย  กระชัมกลาง
 
1. นายวิโรจน์  สืบชมพู
2. นางเพ็ญศรี  สืบชมภู
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงจันทร์สุดา  ยมมะรัตน์
2. เด็กหญิงพรกนก  หาญกลาง
3. เด็กหญิงพิมชนก  ตาลทรัพย์
 
1. นางเปรมจิต  ไทยประสงค์