สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแสงสว่างวิทย์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 78.5 เงิน 10 1. เด็กหญิงณหทัย  ไชยนาแพง
 
1. นางสุนทรีภรณ์  ฝุ่นมะนาว